Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 FRUCTICOLA EMPORDA S.L. (ara endavant, el Responsable) amb NIF B17015769 informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del
seu interès.

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
FRUCTICOLA EMPORDA S.L. NIF: B17015769
Domicili: C/NARCIS DE CIURANA 12, 17470, SANT PERE PESCADOR, GIRONA
Direcció de correu electrònic: emporda@empordasl.com
Web: https://www.fructicolaemporda.com/
Telèfon: 972520000

Base jurídica del tractament

El RESPONSABLE tractarà les dades personals de l’usuari en base al consentiment exprés que aquest atorga una vegada llegida la Política de privacitat, en atenció a l’article 6.1.a) Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades personals.

Envio i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per el Responsable. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.
Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat
de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del
tractament podrà donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l’afectat almenys la informació bàsica següent:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a
22 del Reglament (UE) 2016/679.
Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s’escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui comportar
un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals
relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.
Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica
l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la
integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de
demostrar que aquestes mesures s’han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

El Responsable no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a el Responsable és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se el Responsable de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
El Responsable no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a el Responsable de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel Responsable sempre que procedeixi de fonts alienes el Responsable.

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

• 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal el Responsable
C/NARCIS DE CIURANA 12, 17470, SANT PERE PESCADOR, GIRONA o a l’email
emporda@empordasl.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.
Tanmateix, podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del
Responsable, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

El Responsable es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. reCAPTCHA
Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara en endavant) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest
servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del
servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de
la Unió Europea així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als
Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça
IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Al utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell de les que Google disposa en la forma i propòsits abans establerts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSI-CE), FRUCTICOLA EMPORDA S.L. (ara endavant, el Responsable) informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxes Socials Facebook i Instagramamb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
Dades de FRUCTICOLA EMPORDA S.L.
NIF: B17015769
Adreça: C/NARCIS DE CIURANA 12, 17470, SANT PERE PESCADOR, GIRONA
Telèfon: 972520000
Email: emporda@empordasl.com
Pàgina web: https://www.fructicolaemporda.com/
L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel Responsable, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L’Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.
El Responsable té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.
En relació als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant el Responsable, d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, ha de tenir en compte els següents
matisos:
*Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
*Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de el Responsable, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia
pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.
*Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de el Responsable, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.
*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d’un responsable a un altre, de manera que l’interessat tindrà dret a que les seves dades personals es
transmetin directament quan siguin tècnicament possible.
*Limitació: Es tracta d’una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades
personals a la conservació. Els supòsits en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades estan taxats per la
norma i són:
-Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
-Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades
personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
-Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del
tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
-Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició, mentre
es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
El Responsable realitzarà les següents actuacions:
•Accés a la informació pública del perfil.
•Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de el Responsable.
•Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
•Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.
L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin
d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.
Publicacions
L’Usuari, una vegada unit a la pàgina de el Responsable, podrà publicar en aquesta
última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin
susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que
infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la
imatge o la Llei. En aquests casos, el Responsable es reserva el dret a retirar
immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.
El Responsable no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres
usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de el Responsable, però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions
El Responsable es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres
promocions, ni està associada a cap d’elles.
Publicitat el Responsable utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de
prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del
REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del
Responsable perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la/les Xarxa/es Social/s:
Facebook, https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Instagram, http://instagram.com/about/legal/privacy/